Mezinárodní coursing

Mistrovství ČR

CACIL, CACT, bodovací, nominační, mistrovský
28. 4. 2018
Dostihové závodiště Pardubice 


Místo konání: Dostihovézávodiště Pardubice, Pražská 607

Pro členy Saluki klubu ČR je závod součástí soutěže o klubový titul: Vítěz pro krásu a výkon Saluki klubu

Pro plemena FCI Skupiny X a vyjmenovaná plemena FCI Skupiny V a národně uznaná plemena.

 Uzávěrky přihlášek      

              I.    6. 4. 2018

              II.   15. 4. 2018

COURSING     

Dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI je vyžadován záznam o měření u plemen whippet a italský chrtík. Měření lze provádět po dosažení věku 12 měsíců.  Všichni psi musí být přeměřeni před začátkem dostihové/coursingové sezóny, která následuje po dovršení 2 let věku psa. Výsledek tohoto měření musí být zapsán do licenční karty.

V případě, že tento požadavek nebude splněn, nebude pes přijat do závodu. Na navrácení startovného není nárok.

Pro udělení čekatelství CACIL a res. CACIL je vyžadován úplný rodokmen a potvrzení o ocenění na mezinárodní výstavě ne horší než Velmi dobrá. Majitel musí prokázat splnění těchto požadavků, jinak mu čekatelství CACIL, resp. res. CACIL nebude uděleno.

Řazení psů do běhů 1. kola  losováním, rozpis běhů coursingu bude vyvěšen před začátkem I. kola a je konečný, obsazení běhů nelze měnit.

ROZHODČÍ

              Brzask-Makieła Ewa (PL)

              Vít Pašek (CZ)

              Věra Malátková (CZ)

VEDOUCÍ ZÁVODU

               Ing. Dana Václavíková

  

Závod bude probíhat pod stálým veterinárním dozorem.

 TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

              Czech Coursing Club

 HODNOCENÍ

Mezinárodní bodovací systém FCI.

CACIL, res. CACIL se zadává plemenům Skupiny X FCI, za splnění podmínek dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

Dle řádu FCI je pro uznání čekatelství CACIL a res. CACIL nutné doložit k přihlášce posudek z mezinárodní výstavy, ocenění nejhůře Velmi dobrá ve třídě dospělých. Uvedení údajů o splnění této podmínky je součástí přihlášky.

CACT, res. CACT se zadává všem plemenům Skupiny X FCI a vyjmenovaným plemenům Skupiny V FCI (Basenji, Cirneco dell’Etna, Pharaoh Hound, Podenco Canario, Podenco Ibicenco, Podengo Português), národně uznaným plemenům (dlouhosrstý whippet a chortaja borzaja) a nově také v kategorii sprinter dle Národního dostihového a coursingového řádu ČMKU.

 STARTOVNÉ

                I. uzávěrka – 6. 4. 2018

   690,- CZK / 27 EUR - první pes

   640,- CZK / 25 EUR - druhý a každý další pes téhož majitele

                II. uzávěrka – 15. 4. 2018

   750,- CZK / 30 EUR - první pes

   700,- CZK / 28 EUR - druhý a každý další pes téhož majitele

 LICENČNÍ BĚHY

                150,- CZK / běh

Přihlášky na licenční běhy budou potvrzovány až po II. uzávěrce dle počtu přihlášených psů na závod. Pro přihlášení bude k dispozici formulář ke stažení; sledujte ZprávyVyplněný formulář zašlete na e-mail coursing@salukiklub.cz.  

Platba za licenční běhy je možná pouze v hotovosti v místě konání při registraci.  

O přijetí, příp. nepřijetí přihlášky na licenční běh/-y  budou zájemci informováni přibližně týden před konáním akce. Důvodem nepřijetí může být vysoký počet přihlášených psů na závod.

 PŘIHLÁŠKY

Přihlášky přijímáme ON-LINE na adrese: registrace.salukiklub.cz

 PLATBY

Pro účastníky z České republiky / For participants from the Czech Republic only:

Přihláška bude přijata po zaplacení startovného ve stanovené výši dle propozic. Platby za přihlášky akceptované za cenu I. uzávěrky musí být připsány na účet Saluki klubu nejpozději v den I. uzávěrky. Platby za přihlášky akceptované za cenu II. uzávěrky musí být připsány na účet Saluki klubu nejpozději v den II. uzávěrky. Přihlášky nezaplacené ve lhůtě do II. uzávěrky budou vyřazeny.

Číslo účtu u Komerční banky: 115-1589840217/0100

Variabilní symbol: 20180428

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno majitele psa!

 PŘEJÍMKA

                 28. 4. 2018    od 7:00 do 8:00:      Všechna plemena kromě níže uvedených

                                        od 8:00 do 8:45:      Whippet, Italský chrtík, Basenji, Cirneco dell’Etna, Podengo Portugalský a Silken Windsprite

 V rámci přejímky bude probíhat veterinární kontrola.

 Každý pes mladší 2 let a starší 6 let, musí po doběhu 1. kola absolvovat veterinární kontrolu, jinak nebude připuštěn na start 2. kola.

 ZAHÁJENÍ ZÁVODU

                 8.30 (změna času zahájení závodu vyhrazena)

 CENY

 Mistrovské dečky.

Věcné ceny za umístění na prvních třech místech.

 PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 18.30 hod.

 ORGANIZAČNÍ POKYNY

 Pro účastníky závodu bude v den závodu na vyhrazeném parkovišti parkování ZDARMA.

 Na dostihové závodiště je možné se dostat také autobusy MHD č. 8, 88, 15, 14, 24, 29. Cílovou zastávkou je Závodiště, která je pět minut chůze od hlavní brány. Cena jízdenky je 16 Kč, při zakoupení u řidiče 25 Kč.

 V areálu závodiště bude k dispozici občerstvení, WC, pitná voda.

 V areálu závodiště Pardubice je zakázáno rozdělávat oheň.

 POVINNÁ VÝBAVA

Příslušná barevná dostihová dečka bez čísel, reklam a jiných doplňků a dostihový košík povinný i pro PLI a PLI sprinter v souladu s Mezinárodním dostihovým a coursingovým řádem FCI.

Na start bude připuštěn pouze pes v kompletní povinné výbavě!

Kompletní povinnou výbavu musí mít pes na sobě až do opuštění dráhy!

 TRAŤ

Udržovaná louka s porostem jetel a luční rostliny, posekaná.

Délka 600 - 900 metrů, návnada tažena na konečném navijáku přes kladky.

 START A SEDLIŠTĚ

Rozpis běhů závodu bude vyvěšen před začátkem I. kola a je konečný, obsazení běhů nelze měnit.

Dva běhy před startem musí být účastník přípraven před sedlištěm. Do sedliště už pes nastupuje v plné výstroji. Dále pak bude vyzván, aby vstoupil do sedliště a následně, aby pokračoval na start. Všechny účastníky žádáme o dochvilnost.

 VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

a)    Pes musí být doprovázen platným pasem pro malá zvířata, očkovacím průkazem nebo jiným dokladem, obsahujícím záznamy privátního veterinárního lékaře o provedení požadovaných vakcinací, případně další zdravotní záznamy.

b)   Psi musí být očkováni proti vzteklině dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem příslušné vakcíny. Při použití vakcinace s delší dobou platnosti je nutné, aby veterinář, který vakcinaci provedl, zaznamenal dobu platnosti do dokladu uvedeného v bodě a).

c)   Každý pes musí projít veterinární přejímkou, kdo se v uvedenou dobu nedostaví, nebude připuštěn ke startu.

d)   Závodu se mohou zúčastnit pouze psi, kteří jsou klinicky zdraví a v dobré kondici. Ze závodu jsou vyloučeny hárající, březí a kojící feny.

 DOPING

Všechny druhy dopingu jsou zakázány. Pravidla pro doping se řídí odstavcem 1.10 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

PROTEST

Proti rozhodnutí sboru rozhodčích je protest nepřípustný (hodnocení běhu, diskvalifikace, apod.). Protest lze podat pouze z technických důvodů, jako je například neoprávněný start psa (start háravé feny, neplatná licenční karta, apod.) a to písemně ještě v průběhu závodu k rukám vedoucího závodu po složení jistiny 500,- CZK, která propadá ve prospěch pořadatele, je-li protest neoprávněný. V opačném případě se jistina vrací navrhovateli. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se Zprávou o coursingovém závodu předán DaC komisi ČMKU.

 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Dle odstavce 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI pořadatel ani funkcionáři v žádném případě nepřebírají odpovědnost za nehody, nebo zranění, které účastníci závodu, jejich psi nebo sami funkcionáři způsobili. Je přísně zakázáno volné pobíhání psů, případné ztráty či škody pořadatel nehradí. Majitel psa není odpovědný za zranění psa způsobená jeho psem v průběhu závodu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za psa plnou odpovědnost. V případě vběhnutí psa do dráhy při závodu zaplatí majitel psa pokutu 500,-CZK (20EUR) a zároveň ručí za škody způsobené vběhnutím.


Všem nepověřeným osobám je zakázán vstup do závodního pole!

Dbejte pokynů pořadatele.

Porušení tohoto nařízení může mít za následek okamžité vyloučení z tohoto coursingu bez nároku na vrácení startovného.

Pořadatel si vyhrazuje právo 5 dnů před závodem z důvodu nepřízně počasí nebo jiných závažných důvodů závod zrušit. 

Pořadatel coursingu:    Saluki klub Česká republika, z.s.
                                       Trní 1992/25
                                       193 00 Praha 9 - Horní Počernice
                                       IČ: 02449188

 .